Farama
مشاوره آنلاین سلامت

1403/03/28 -

سالم سا شامل مجموعه ای یکپارچه از سامانه های سلامت هوشمند است که بر بستر وب و موبایل ارائه می شود.این مجموعه متشکل از 14 سامانه سلامت الکترونیک می باشد.هر سامانه دارای هویت و عملکرد کاملا مجزا و در عین حال هماهنگ و مرتبط با سایر سامانه های سلامت الکترونیک است.

هم افزایی و یکپارچگی سامانه ها آن را به یک سامانه سلامت قدرتمند و هوشمند با امکان ورود یکپارچه تبدیل کرده است. ورود یکپارچه به کاربران، از جمله بیماران و کارکنان سلامت این امکان را می دهد که با حساب کاربری واحد ، امکان دسترسی و استفاده از تمامی سامانه ها و سرویس ها را داشته باشند.همچنین رمز گذاری داده های پزشکی و داده های عملکردی و ساختاری نیز امکان تجمیع داده ها و ایجاد پرونده های الکترونیکی را برای بیماران فراهم ساخته است. رمز گذاری داده های پزشکی بر اساس استاندارد کشوری مورد نظر وزارت بهداشت صورت می پذیرد.

سامانه ها دارای ساختار مرکز محور هستند ؛ به عبارت دیگر کلیه مراکز سلامت شامل از مراکز بهداشتی ، درمانی ، شبکه های بهداشت ، مطب ها، دزمانگاه ها و بیمارستان ها می توانند دارای پنل راهبری مجزا باشند و ثبت و مدیریت اطلاعات و سرویس های خود را بصورت کاملا مستقل و با حفظ محرمانگی اطلاعات انجام دهند.

الگوی بیماری ها در حال تغییر است. بیماری های غیر واگیر مانند دیابت، بیماری های قلبی ، عروقی و عوارض ناشی از سبک زندگی مدرن به سرعت در حال گسترش است و مرز های شهر ها، روستا ها و خانه ها را درنوردیده و بار زیادی را بر نظام بهداشتی درمانی و اقتصاد خانواده ها ایجاد می نماید. استفاده از ظرفیت های فناوری و هوشمند سازی خدمات جهت موفقیت برنامه ها مراقبت، اعم از درمان یا پیشگیری در سطوح مختلف ضروری است.

از این پس ، زیر ساخت های سلامت الکترونیک و هوشمند سازی ، شرط لازم برای موفقیت برنامه های مختلف سلامت ، از جمله پزشک خانواده است ؛ چرا که تیم های مراقبت و پایگاه های سلامت تنها با اتکا به سامانه های سلامت الکترونیک و هوشمند سازی است که می توانند در طول یک سال ، برنامه های متنوع و رسالت های نظام سلامت را در جمعیت چند صد یا چند هزار نفری تحت پوشش خود اجرا نماید.

دانشگاه های علوم پزشکی، شبکه های بهداشت، مراکز بهداشتی و تیم های مراقبت باید با ثبت و پایش مستمر داده های سلامت، داده کاوی ، تحلیل داده ها و اتخاذ تصمیمات مبتنی بر شواهد نظام سلامت را در مسیر درست رهبری نمایند.

در تحقق این مهم ، موسسه توسعه دانش ، پزوهش و فناوری فرزان با طراحی و ایجاد سامانه های هوشمند سلامت مبتنی بر وب و موبایل در خدمت شماست.

عرصه لایتناهی سلامت سبک زندگی، سلامت عمومی، درمان بیماری های غیر ، واگیر و سندرم ها و بیماری های شایع و نادر حوزه های همکاری ما خواهد بود.

امید است ماحصل این همکاری ، باعث افزایش کیفیت و طول زندگی ایرانیان و ارتقای سلامت در کشور گردد.

نظرات ارزشمند شما